Powrót
Klauzula RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I REPREZENTUJĄCYCH PODMIOTY WYRAŻAJĄCE CHĘĆ OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. obowiązująca od dnia 16.08.2021
 
Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych osób indywidualnych i reprezentujących  podmioty wyrażające chęć otrzymywania materiałów informacyjnych Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. (dalej jako „Dziennikarze”), które są jej przekazywane przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. w ramach relacji biznesowych pomiędzy Dziennikarzami a Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o.
Z chwilą otrzymania danych osobowych Dziennikarzy (dalej jako „Dane Osobowe”), ich administratorem staje się Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn (dalej jako „Administrator”). Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej.
1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o dobrowolnie udzieloną zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która w tym przypadku przejawia się w następujących celach przetwarzania:
otrzymywanie materiałów informacyjnych Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o.; kontakt w sprawach związanych ze współpracą z Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. 2. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych
W celach wskazanych w pkt 1 Administrator może przetwarzać, co do zasady następujące Kategorie Danych Osobowych:
dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, dane służbowe: stanowisko, nazwa i adres firmy, dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail. 3. Odbiorcy Danych Osobowych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności: podmioty obsługujące systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
4. Okres przechowywania Danych Osobowych
Dane Osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trzech lat lub w przypadku złożenia przez Dziennikarzy rezygnacji z otrzymywania materiałów prasowych, do momentu złożenia rezygnacji.
5. Zasady gromadzenia Danych Osobowych
Dane Osobowe są pozyskiwane co do zasady bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne.
6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), prawa do żądania usunięcia jej Danych Osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem (kontakt: media@hebe.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Powrót